Matematika (Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu prirodno - matematičkog smera)

Slika profesora matematike

Marina Gajić Tešić (Diplomirani matematičar)

238 video predavanja

Gimnazijsko gradivo prirodno-matematičkog smera

Teorija i rešavanje zadataka


Logika i skupovi

Realni brojevi

Proporcionalnost

Racionalni algebarski izrazi

Linearne jednačine, nejednačine i sistemi

Uvod u geometriju

Podudarnost

Sličnost

Trigonometrija pravouglog trougla

Stepenovanje i korenovanje

Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija

Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Trigonometrija

Snimanje predavanja u toku!
Svake nedelje dva nova predavanja.

Površina geometrijskih figura u ravni

Poliedri

Obrtna tela

Determinante reda dva i tri

Vektori

Analitička geometrija u ravni

Predavanja dostupna od septembra 2020.