Trigonometrijske funkcije na krugu (Trigonometrija)

Apstrakt

Zadaci

1. Predstavi na trigonometrijskoj kružnici sledeće uglove i izračunaj njihove trigonometrijske funkcije.
a) α=90o
b) α=-180o
c) α=405o