Trigonometrijske funkcije na krugu (Trigonometrija)

Apstrakt

Definicija trigonometrijskog kruga. Predstavljanje uopštenih uglova na trigonometrijskom krugu. Definisanje trigonometrijskih funkcija uopštenog ugla na trigonometrijskom krugu.

Zadaci

1. Predstavi na trigonometrijskoj kružnici sledeće uglove i izračunaj njihove trigonometrijske funkcije.
a) α=90o
b) α=-180o
c) α=405o