Zapremina zarubljene piramide - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Formule i zadaci sa izračunavanjem zapremina pravilne četvorostrane zarubljene piramide i pravilne trostrane zarubljene piramide.

Primeri:

1. Površina pravilne četvorostrane zarubljene piramide je 2048cm2, a njene osnovne ivice su 22cm i 8cm. Izračunati zapreminu piramide.

2. Osnovne ivice pravilne trostrane zarubljene piramide su a=18cm i b=6cm, a bočna ivica zaklapa sa ravni veće osnove ugao od 60o. Odrediti zapreminu piramide.

3. Zapremina zarubljene piramide je V=1720m3, a visina H=20m, koeficijent sličnosti ivica osnova je k=5/8. Naći površine osnova.

4. Odrediti zapreminu pravilne četvorostrane zarubljene piramide, ako je veća osnovna ivica a, manja osnovna ivica b, nagibni ugao bočne strane prema većoj osnovi je 60o.