Zapremina zarubljene piramide - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Primeri

1. Površina pravilne četvorostrane zarubljene piramide je 2048cm2 a njene osnovne ivice su 22cm i 8cm. Izračunati zapreminu piramide.

2. Osnovne ivice pravilne trostrane zarubljene piramide su a=18cm i b=6cm, a bočna ivica zaklapa sa ravni veće osnove ugao od 60cmo. Odrediti zapreminu piramide.

3. Zapremina zarubljene piramide je V=1720m3, a visina H=20m, koeficijent sličnosti ivica osnova je k=5/8. Naći površine osnova.

4. Odrediti zapreminu pravilne četvorostrane zarubljene piramide ako je veća osnovna ivica a, manja osnovna ivica b, nagibni ugao bočne strane prema većoj osnovi je 60o.