Zapremina piramide - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Formule i zadaci sa izračunavanjem zapremina pravilne trostrane piramide, pravilne četvorostrane piramide, pravilne šestostrane piramide i četvorostrane piramide koja u osnovi ima pravougaonik.

Primeri:

1. Odrediti zapreminu pravilne trostrane piramide, čija je osnovna ivica a=3√3cm, a bočna ivica s=5cm.

2. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane piramide, čija je visina H=15cm a površina dijagonalnog preseka Pdpcm2.

3. Površina omotača pravilne šestostrane piramide je M=30√3cm2, a površina čitave piramide je P=48√3cm2. Odrediti zapreminu.

4. Površine dve pravilne četvorostrane piramide razlikuju se za 96cm2, apotema jedne je 15cm a druge 13am. Za koliko se razlikuju zapremine, ako su im osnovne jednake?

5. Osnova piramide je pravougaonik čija je povšina S i ugao između dijagonala 60o. Odrediti zapreminu piramide, ako su bočne ivice nagnute prema ravni osnove pod uglom od 45o.