Zapremina prizme - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Formule i zadaci sa izračunavanjem zapremina kvadra, kocke, prave trostrane prizme, pravog paralelopipeda i kose četvorostrane prizme. Zadaci sa opštim brojevima.

Primeri:

1. Ivice kvadra odnose se kao 1:2:5, a njegova dijagonala duga je 5√6cm. Kolika je zapremina kvadra?

2. Ako se svaka ivica kocke uveća za 2cm, zapremina kocke se uveća za 98 cm3. Kolika je površina kocke?

3. Površina osnove prave trostrane prizme je 4cm2, površine bočnih strana su 9cm2, 10cm2 i 17cm2. Izračunati zapreminu prizme.

4. Osnova pravog paralelopipeda je paralelogram stranica 2√2cm i 5cm i oštrog ugla od 45o, a kraća dijagonala paralelopipeda je 7cm. Naći njegovu zapreminu.

5. Osnova kose četvorostrane prizme je kvadrat ABCD, stranica dužine a. Bočna ivica AA1 ima dužinu a, a normalna projekcija tačke A1 na osnovu je centar O kvadrata ABCD. Izračunati zapreminu prizme.