Zapremina poliedra (Poliedri)

Apstrakt

Primeri:

1. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane jednakoivične zarubljene prizme, čija je ivica dužine a.

2. Izračunati zapreminu pravilnog tetraedra ivice dužine a.