Zapremina poliedra (Poliedri)

Apstrakt

Primeri

1. Izračunati zapremine pravile šestostrane jednakoivične zarubljene prizme, čija je ivica dužine a.

2. Izračunati zapremine pravilnog tetraedra ivice dužine a.