Zapremina poliedra (Poliedri)

Apstrakt

Pojam zapremine figure u prostoru. Zapremina poliedra. Teorema o izračunavanju zapremine pravouglog paralelopipeda. Kavaljerijev princip. Teorema o izračunavanju zapremine prizme. Teorema o izračunavanju zapremine piramide. Formule i zadaci sa izračunavanjem zapremina pravilne šestostrane jednakoivične prizme i pravilnog tetraedra. Zadaci sa opštim brojevima. Teorema o izračunavanju zapremine zarubljene piramide.

Primeri:

1. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane jednakoivične zarubljene prizme, čija je ivica dužine a.

2. Izračunati zapreminu pravilnog tetraedra ivice dužine a.