Površina zarubljene piramide - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Primeri:

1. Izračunati površinu pravilne četvorostrane zarubljene piramide, ako su joj osnovne ivice 32cm i 20cm, a visina 8cm.

2. Površina omotača pravilne četvorostrane zarubljene piramide je 1872cm2, a visina bočnih strana 26cm, ivice veće osnove 28cm. Naći površinu.

3. Naći površinu pravilne trostrane zarubljene piramide, čije su osnovne ivice 9cm i 3cm a bočna ivica 5cm.

4. Osnove ivice pravilne trostrane zarubljene piramide su a=18cm, b=6cm, a bočna ivica zaklapa sa ravni veće osnove ugao od 60o. Odrediti površinu omotača piramide.

5. Nagib bočne strane pravilne trostrane zarubljene piramide prema osnovi je 60o, stranica te osnove je a, površina piramide P. Izračunati stranicu druge osnove.