Površina piramide - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Primeri

1. Izračunati površinu pravilne trostrane piramide čija je osnovna ivica a=6cm, a bočne ivice s=5cm.

2. Površina osnovne pravilne šestostrane piramide je 18√3cm2 a visina piramide je H=4cm. Izračunati površinu piramide.

3. Kolika je površina pravile četvorostrane piramide čija je osnovna ivica a=6cm, a visina 1cm kraća od visine bočne strane?

4. Osnova piramide je pravougaonik čije su stranice a=18cm, b=10cm a površina dijagonalnog preseka Pd=12√106cm2. Odrediti površinu piramide.

5. Osnova piramide je pravougli trougao sa katetama 35cm i 12cm a sve bočne strane nagnute su prema ravni osnove pod uglom od 60o. Izračunati površinu piramide.