Površina prizme - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Formule i zadaci sa izračunavanjem površina kocke, pravilne šestostrane prizme, prave četvorostrane prizme čija osnova je romb, prave trostane prizme i pravouglog paralelopipeda. Zadaci sa opštim brojevima.

Primeri:

1. Ivice dveju kocki su u odnosu 3:2. Izračunati njihove površine ako se površine razlikuju za 120cm2.

2. Izračunati površinu pravilne šestostrane prizme osnovne ivice a=4cm, ako je površina njenog najvećeg dijagonalnog preseka 120cm2.

3. Izračunati površinu prave prizme čija je osnova romb stranice a, sa oštrim uglom od 60o, ako je visina prizme jednaka većoj dijagonali osnove.

4. Osnovne ivice prave trostrane prizme odnose se kao 17:10:9, bočna ivica je 16, a površina prizme 1440. Izračunati osnovne ivice.

5. Dijagonala pravouglog paralelopipeda ima dužinu l i nagnuta je prema ravni osnove pod uglom α. Naći površinu omotača paralelopipeda ako je površina njegove osnove S.