Operacije sa korenima (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Sabiranje i oduzimanje n-tih korena, n∈N. Množenje i deljenje n-tih korena, n∈N.

Zadatak:

1. Izračunati: a) √ 2*√ 8 b) √ 49*46/25 c) koji broj je veći 3√ 5 ili 5√ 3 d) koji broj je veći √ 2 ili 3√ 3 e) √ 3 √ 63.