Pojam i osobine korena (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Pojam i definicija n-tog korena, neN. Definisanost n-tog korena, kada je n paran ili neparan broj. Osobine n-tog korena.

Primer:

1. Odrediti vrednosti promenljivih za koje su definisani koreni: a) √-10x b) 4√4-x c) √-9x2 d) 7√-7x e) 8√25x2.