Stepenovanje - vežbanje (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Rešeni primeri primene stepenovanja prirodnim, celim i racionalnim brojem, operacija sa stepenima, uprošćavanja izraza sa stepenima.

Zadaci:

1. Izračunaj vrednost izraza:[4-1*(1/25)-1/2+(√(-2)2-1,8)-1]1/2*(3√(-1)3+2,2)

2. Ako je A=(4-2-3-4)/(0,5-3-1)*(0,5-3-1)-1*81-1/4 odredi √A-1

3. Uprosti izraz: ab≠0, a≠+-b (ab-1+1)2/(ab-1-a-1b)*(a3b-3-1)/(a2b-2+ab-1+1)/(a3b3+1)/(ab-1+a-1b-1)

4. Uprosti izraz: x>0, x≠5 ((x2/3/x2/3-2*x-1/3)-x4/3/(x4/3-x1/3))*(x-3+2x-1)-(2x-3/x+5)0