Uvod u geometriju - prvi deo (Uvod u geometriju)

Apstrakt

Osnovni geometrijski pojmovi i relacije. Definicija prostora i figure. Aksiome i teoreme. Aksiome pripadanja. Kolinearne i komlanarne tačke. Pojam mimoilaznih pravih. Međusobni položaj dve prave. Međusobni položaj prave i ravni. Kako sve može biti određena ravan.

Primeri

1. Neka su a,b dve različite prave. Dokazati da one imaju najviše jednu zajedničku tačku.

2. Na mimoilaznim pravim p i q date su tačke A,B,C∈p i D,E∈q. Koliko najviše ravni odredjuju tačke A,B,C,D,E,F ako tačka F ne pripada nijednoj od pravih odredjenih tačkama A,B,C,D,E?