Uvod u geometriju - II deo (Uvod u geometriju)

Apstrakt

Aksioma rasporeda. Definicija duži, poluprave i poluravni. Definicija opruženog ugla. Vrste uglova. Pojam otvorene i zatvorene izlomljene linije. Pojam mnogougaone linije i mnogougla. Pojam konveksnosti. Aksioma paralelnosti. Teorema o paralelnosti prave i ravni. Dokaz teoreme da dve različite paralelne prave određuju jednu ravan.