Pojam podudarnosti; Podudarnost duži i uglova (Podudarnost)

Apstrakt

Pojam dužine duži. Podudarnost duži. Aksiome podudarnosti. Pojam izometrijskog preslikavanja (izometrije). Zbir duži i upoređivanje duži. Podudarnost figura. Podudarnost uglova. Zbir dva ugla. Pojam naporednih i unakrsnih uglova. Pojam pravog ugla. Normalne prave.

Zadatak:

1. Jedan od osam uglova koji je nastao, kada su dve paralelne prave presečene trećom jednak je 3/5R (R-prav ugao). Naći ostalih sedam uglova.