Podudarnost trouglova (Podudarnost)

Apstrakt

Pojam podudarnosti trouglova. Osnovni stavovi podudarnosti: SSS- stranica-stranica-stranica; SUS- stranica-ugao-stranica; USU- ugao-stranica-ugao; SSU- stranica-stranica-ugao. Primena stavova podudarnosti kod trougla.

Zadaci:

1. Ako je M simetrale β duži AB, tada je AM=MB. Dokazati.

2. Dokazati da je trougao ABC podudaran trouglu A1B1C1, ako je b=b1, c=c1, tc=tc1.

3. Dokazati da su dva trougla podudarna, ako su im jednaki sledeći elementi: a) b=b1, c=c1, ta=ta1 b) c=c1, hc=hc1,tc=tc1

4. Ako je težišna linija trougla istovremeno i simetrala ugla, onda je taj trougao jednakokrak. Dokazati.