Vektori, pojam i osobine; Operacije sa vektorima (Podudarnost)

Apstrakt

Definicija usmerene duži i vektora. Glavne karakteristike vektora. Definicija vektora položaja. Zbir i razlika vektora, osobine. Množenje vektora skalarom, osobine.

Primeri

1.Neka su A,B,C tri temena trougla. Pokazati da je AB⃗+BC⃗+CA⃗=0⃗.

2. Dat je vektor x⃗, konstruisati vektore a)2*x⃗ b)-3*x⃗