Linearna funkcija - vežbanje (Linearne jednačine, nejednačine i sistemi)

Apstrakt

Uslov da tačka pripada grafiku funkcije. Uslovi da funkcija bude rastuća ili opadajuća i da grafik bude paralelan grafiku druge funkcije. Crtanje grafika linearne funkcije sa apsolutnim vrednostima. Uslovi da grafik linearne funkcije bude paralelan x-osi ili y-osi.

Rešiti nejednačine:

1. Za funkciju f(x)=(a-3)x+2a+5 odrediti parametar a tako da grafik f-je a) sadrži tačku B(3,-1) b) seče Oy-osu u tački čija je ordinata y=5 c) nula f-je bude tačka x0=-1.

2. Nacrtati grafik funkcije y=|x+1|+|1-x|.

3. Odrediti sve vrednosti parametra t tako da: funkcija y=((3t+5)/(4-t)x)+4-t2 bude rastuća i da je njen grafik seče Oy-osu u tački sa pozitivnom ordinatom.

4. Data je prava (b+2)x+(b+3)y+b2-2b+1=0. Odrediti sve vrednosti b za koje je prava a) paralelna Ox-osi b) paralelna Oy-osi.