Primena sličnosti na krug (Sličnost)

Apstrakt

Definicija potencije tačke u odnosu na krug. Pojam i konstrukcija zlatnog preseka.

Primeri:

1. Neka su k1 i k2 dva kruga koji se seku u tačkama A i B i neka su T i T1 tačke dodira ovih krugova sa zajedničkom tangentom t. Dokazati da prava AB polovi duž TT1.