Primena sličnosti na pravougli trougao (Sličnost)

Apstrakt

Euklidov stav. Pitagorina teorema. Rešeni primeri primene sličnosti na pravougli trougao.

Primeri:

1. Date su duži a i b, konstruisati geometrijsku sredinu ovih duži.

2. Oluja prelomi stablo visine 16m i pri tom mu vrh dodirne zemlju 8m daleko od stabla. Na kojoj se visini prelomilo stablo?

3. Dužine težišnih duži u pravouglom trouglu su ta=7cm, tb=4cm. Nađi dužinu hipotenuze c.

4. Izračunati odnos kateta u pravouglom trouglu, ako se visina i težišna duž koje odgovaraju hipotenuzi odnose kao 40:41.