Prizma i njeni ravni preseci - vežbanje (Poliedri)

Apstrakt

Zadaci sa ravnim presecima trostrane prizme, kvadra i pravog paralelopipeda.

Primeri:

1. Kroz osnovnu ivicu a pravilne trostrane prizme prolazi ravan, koja sa osnovom zaklapa ugao od 45o i seče suprotnu bočnu ivicu. Izračunati površinu dobijenog preseka prizme.

2. Kvadar je presečen jednom ravni, koja seče njegove bočne ivice u tačkama P, Q, R, S. Ako se zna da su tačke P, Q, R (tim redom) udaljene od ravni donje osnove za dužinu h1=15cm, h2=8cm, h3=9cm naći udaljenost tačke S od ravni donje osnove.

3. Osnova pravog paralelopipeda je romboid, čije su dužine stranica a=36cm, b=29cm, dužina kraće dijagonale d2=25cm. Bočna ivica (visina) paralelopipeda je 48cm. Izračunati površinu preseka ABC1D1.