Prizma i njeni ravni preseci (Poliedri)

Apstrakt

Primer:

1. Kocka ivice a presečena je sa ravni koja prolazi kroz tri temena kocke. Izračunati površinu preseka.