Dieadar, triedar, rogalj (Poliedri)

Apstrakt

Primeri

1. Dat je diedar čiji je nagibni ugao 60o. Tačka A, koja pripada jednoj od strana tog diedra, nalazi se na rastojanju a od druge strane tog diedra. Naći rastojanje tačke A od ivice diedra.

2. Iz tačaka A i B koje pripadaju stranama diedra, konstruisane su normale AA1 i BB1 na ivicu diedra. Izračunati dužinu duži AB ako je AA1=a, BB1=b, A1B1=c, ugao diedra je α.