Adicione formule trigonometrijskih funkcija (I deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Izvođenje adicionih formula trigonometrijskih funkcija. Primena adicionih formula u rešavanju zadataka.

Primeri

1. Izračunati trigonometrijske funkcije broja
a) sin 105o
b) cos 5Π/12

2. Ako je sinα=3/5,α∈(0,Π),
sinβ=-5/13, β∈(3Π/2,2Π) izračunati (α+β)

3. Izračunati cos(α-Π/2) ako je tgα=2, α∈(Π,3Π/2)