Adicione formule trigonometrijskih funkcija (II deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Rešavanje primera koji se rade primenom adicionih formula trigonometrijskih funkcija.

Primeri

1. Izračunati
a) tg 15o
b) ctg 3Π/4
c) tg (α+Π/3) ako je sinα=1/2, α∈(Π/2,Π)

2. Ako je α+β+γ=Π tada je tgα+tgβ+tgγ=tgα*tgβ*γ