Uvod u statistiku (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Gausove raspodele