Pojam i osobine funkcije (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Definicija funkcije. Osobine funkcije (nula funkcije, znak funkcije, parnost i neparnost funkcije, ograničenost funkcije, ograničenost funkcije odozdo, ograničenost funkcije odozgo, monotonost funkcije, tačke minimuma i maksimuma funkcije, grafik funkcije).