Decimalni zapis broja u standardnom obliku (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Definicija pojma decimalnog zapisa pozitivnog broja u standardnom obliku. Primena decimalnog zapisa broja u fizici i hemiji. Operacije sa brojevima koji su u decimalnom zapisu u standardnom obliku.

Zadaci

1. Koliko je rastojanje izmedju Sunca i Plutona, ako je to rastojanje 40 puta veće od rastojanja izmedju Zemlje i Sunca? Poznato je da je rastojanje izmedju Zemlje i Sunca 1,495*108km.

2. Izraziti masu u gramima i dobijene brojeve zapisati u standardnom obliku a) 87,5kg b) 523,4t c) 31,25mg