Operacije sa stepenima i algebarskim razlomcima (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Primeri sa algebarskim razlomcima i stepenovanjem celim brojem. Definisanje uslova kada postoje algebarski razlomci. Operacije sa algebarskim razlomcima. Operacije sa stepenima i osobine stepenovanja celim brojem.