Permutacije (Kombinatorika)

Apstrakt:

Permutacije bez ponavljanja - definicija i formula za njihovo izračunavanje. Leksikografski uređene permutacije. Rešeni primeri izračunavanja broja permutacija i redosleda permutacije u leksikografskom poretku.

Primeri:

1. Ako je S={a1,a2,a3} tada postoje tačno dve permutacije elemenata a1 i a2 to su a1a2 i a2a1.

2. Ako je S={a1,a2,a3} tada su a1a2a3, a1a3a2, a2a1a3, a2a3a1 a2a3a1, a3a1a2, a3a2a1 sve permutacije elemenata a1,a2,a3 ukupno 6.

3. Neka je S={a1,a2,a3}. Tada je a2a1a3 < a2a3a1 < a3a1a2.

4. Odredimo koja je premutacija po redu reč PETAR, gde za prvu permutaciju uzimamo azbučni red AEPRT.