Uvod u kombinatoriku; Pravilo zbira i proizvoda (Kombinatorika)

Apstrakt:

Pojam kombinatorike. Skupovi. Dekartov proizvod skupova. Pravilo zbira. Pravilo proizvoda. Rešeni primeri iz kombinatorike u kojima se ne koriste formule za izračunavanje već pravilo zbira i pravilo proizvoda.

Primer:

1. Ako imamo skup S={1,2,3} na koliko načina se mogu poređati njegovi elementi ali tako da element 3 bude na prvom mestu?

2. Koliko parnih četvorocifrenih brojeva se može napisati ciframa 1,2,3,4,5,6,7 ako se cifre ne mogu ponoviti?

3. Koliko neparnih četvorocifrenih brojeva se može napisati pomoću cifra 0,1,2,3,4,5,6,7?

4. Neka je S={a,b,c}. Rešavamo sledeća tri problema
(1) Koliko se tročlanih nizova, sa međusobno različitim elementima, može formirati od elemenata skupa S?
(2) Koliko se dvočlanih nizova, sa međusobno različitim elementima, može formirati od elemenata skupa S?
(3) Ako su A,B,C tri tačke neke ravni koje ne pripadaju jednoj pravoj, koliko je duži određeno ovim tačkama?