Konstruktivni zadaci u ravni (Podudarnost)

Apstrakt

Rešeni zadaci konstrukcije trougla sa sve četiri etape u rešavanju (analiza, konstrukcija sa opisom konstrukcije, dokaz i diskusija)

Zadaci

1. Konstruisati trougao ABC ako su mu stranice AC=b, AB=c i težišna linija AA1=ta.

2. Konstruisati trougao ABC ako je dato c, a-b, α-β(a>b)

3. Konstruisati trougao ABC ako je dato ta, tb, tc.