Konstruktivni zadaci u ravni (Podudarnost)

Apstrakt

Rešeni zadaci konstrukcije trougla sa sve četiri etape u rešavanju (analiza, konstrukcija sa opisom konstrukcije, dokaz i diskusija).

Zadaci:

1. Konstruisati trougao ABC, ako su mu stranice AC=b, AB=c i težišna linija AA1=ta.

2. Konstruisati trougao ABC, ako je dato c, a-b, α-β(a>b).

3. Konstruisati trougao ABC, ako je dato ta, tb, tc.