Proporcionalnost duži; Talesova teorema (Sličnost)

Apstrakt

Definicija razmere duži i proporcionalnih duži. Definicija harmonijske podele. Definicija i dokaz Talesove teoreme. Rešeni primeri podele duži u datom odnosu i konstrukcije duži koja je u datoj razmeri sa poznatim dužima.

Primeri:

1. Date su duži a,b,c. Konstruisati duž x tako da važi a:b=c:x.

2. Na datoj pravoj AB odrediti tačku P koja duž AB deli u razmeri dveju datih duži m i n.