Skalarni proizvod vektora (Vektori)

Apstrakt

Definicija skalarnog proizvoda pomoću inteziteta vektora. Osobine skalarnog proizvoda. Specijalni slučajevi skalarnog proizvoda (a=b , vektori a i b su normalni). Formula za određivanje ugla između dva vektora pomoću skalarnog proizvoda. Izačunavanje skalarnog proizvoda kada su vektori dati svojim koordinatama.

Primeri:

1. Vektori a i b obrazuju ugao φ=2π/3. Znajući da je a=3, b=4 naći
a) a*b b) (3a-2b)*(a+2b)

2. Za koje vrednosti realnog broja α a+αb i a-αb su normalni među sobom ako je |a|=3, |b|=5.

3. Vektori a i b obrazuju ugao φ=π/6. Ako je |a|=√3, |b|=1 izračunati ugao između vektora p=a+b i q=a-b.

4. Izračunati skalarni proizvod vektora a=2i+3j-k i b=4i+j+5k.