Kolinearni i komplanarni vektori (Vektori)

Apstrakt

Definicije kolinearnih i komplanarnih vektora. Kriterijum za utvrđivanje linearne zavisnosti i nezavisnosti vektora (pomoću determinante).

Primeri:

1. Ispitati da li su vektori linearno nezavisni ili zavisni a=(1,0,0), b=(1,1,0), c=(1,1,1).

2. Odrediti sve vrednosti parametra λ tako da dati skup vektora bude linearno nezavistan.

3. Dati su vektori a=(2,3), b(1,-3), c(-1,3).
Odrediti realan broj α tako da vektori p=a+αb i q=a+2c kolinearni.

4. Dokazati da su vektori a=(-3,0,2), b(2,1,-4), c(11,-2,-2) komplanarni a zatim razložiti vektor c po pravcima vektora a i b.