Jednačina kružne linije (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Jednačina kružnice čiji je centar u koordinatnom početku. Jednačina kružnice čiji je centar nije u koordinatnom početku. Položaj tačke u odnosu na kružnu liniju.

Primeri:

1. Odrediti jednačinu kružne linije kojoj je duž AB, gde je A(3,7), B(1,5) prečnik.

2. Ispitati položaj tačke M(1,2) u odnosu na kružne linije
a) x2+y2=5
b) (x-2)2+(y+1)2=16
c) x2+y2=1

3. Odrediti koordinate centra i poluprečnik kružne linije x2+y2-10x+2y+22=0 i nacrtati tu kružnu liniju u koordinatnom sistemu.