Jednačina kružne linije - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Jednačine koncentričnih kružnica. Određivanje jednačine kružne linije pomoću tri različite koje joj pripadaju. Zadaci sa primenom formule za određivanje jednačine kružne linije.

Primeri:

1. Naći jednačinu kružne linije koja prolazi kroz tačku A(3,-6) i koncentrična je sa kružnom linijom x2+y2+6x-4y-62=0.

2. Odrediti parametar λ tako da je rastojanje središta kružne linije x2+y2+4x-4y-17=0 od prave x-(λ+2)y-λ-4=0 jednako 5/√2

3. Odrediti jednačinu kružne linije koja sadrži tačke A(7,1), B(5,5), C(-2,4).

4. Naći jednačinu kružnice poluprečnika r=3 koji dodiruje obe koordinatne ose u prvom kvadrantu.

5. Napisati jednačinu kružnice koja sadrži tačke A(3,0), B(-1,2) i čiji centar pripada pravoj p:x-y+2=0.