Operacije sa kompleksnim brojevima (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Definicija kada je kompleksan broj jednak 0. Definicija kada su dva kompleksna broja jednaka. Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje kompleksnih brojeva. Stepenovanje kompleksnog broja.