Kompleksna ravan; Modul kompleksnog broja (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Određenost kompleksnog broja. Gausova (kompleksna) ravan. Pojam konjugovanog kompleksnog broja. Modul komleksnog broja. Predstavljanje brojeva u kompleksnoj ravni.

Zadaci:

1. Predstavi u kompleksnoj ravni sledeće kompleksne brojeve: z1=3, z2=-i, z3=2-4i,z4=-1+3i, z5=2+2i

2. Odredi modul i konjugovano kompleksni broj sledećih kompleksnih brojeva: a) z=-2/5+1/2i b) z=(√3+2i)2/8

3. Odrediti x,y∈R za koje su kompleksni brojevi z1=8x2-20i3 z2=9x2-4+10yi3 konjugovano kompleksni.

4. Ako za kompleksni broj z važi |z-3|=|z+4-2i| i |z-2i|=|z+4-2i| izračunati |z|.