Zadaci sa prijemnih ispita (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Zadaci sa stepenovanjem (prijemni ETF 2012.). Zadaci sa korenovanjem (prijemni ETF 2010. i 2011.). Zadaci sa kompleksnim brojevima (prijemni ETF 2008. i MATF 2008.).

Zadaci:

1. (ETF 2012.) Izračunaj vrednost izraza ((-0,4)3/(-0,8)3-(-0,8)3/(-0,4)3)/(3/4-3).

2. (ETF 2011.) Ako je |x|>2,x∈R, uprostiti izraz (x+2)+√X2-4/((x+2)-√X2-4)+((x+2)-√X3-4)/((x+2)+√X3-4).

3. (ETF 2010.) Ako je a>0, x>√a, uprosti izraz √(a+x)/x-2√a+√(a+x2)/x+2√a.

4. (ETF 2008.) Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1), z2=2k-ik. Odrediti vrednost realnog broja k, tako da bude količnik z1/z2 realan broj.

5. (MATF 2008.) Odredi vrednost realnog broja a, tako da važi (1+2ai)/(1-ai)=1/4+3√ 3i/4.