Rešavanje trougla pomoću sinusne i kosinusne teoreme (Trigonometrija)

Apstrakt

Primena sinusne i kosinusne teoreme u rešavanju trougla (nalaženje nepoznatih stranica i uglova u trouglu na osnovu poznatih elemenata).

Primeri

1. Rešiti trougao ABC ako je dato b=2√3, c=3√2, γ=60o.

2. Ako je D središte stranice BC trougla ABC tada važi Apolonijeva teorema |AB|2+|AC|2=2|AD|2+2|BD|2.

3. Rešiti trougao ABC ako je dato a=7, b=5, c=8.

4. Rešiti trougao ABC ako je dato b=4, α=105o, γ=60o.

5. Rešiti trougao ABC ako je dato a=3, b=7, γ=98o13'.