Kvadratna funkcija - vežbanje I deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Ispitivanje kvadratne funkcije i skiciranje grafika svođenjem funkcije na kanonski oblik. Crtanje grafika kvadratne funcije pomoću nula funkcije, koordinata temena parabole i tačke preseka sa y-osom. Ispitivanje kvadratne funkcije sa apsolutnim vrednostima i skiciranje grafika.

Zadaci:

1.Funkciju y=2x2-8x+7 svesti na kanonski oblik i skicirati grafik.

2. Ispitati funkcije i skicirati grafike:
a) y=-1/3x2-2x-6
b) y=(3-x)|x+1|