Grafik funkcije y=ax2+bx+c (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Svođenje kvadratne funkcije na kanonski oblik. Teme parabole i njegove koordinate. Ponašanje kvadratne funkcije, oblik i položaj grafika u koordinatnom sistemu u odnosu na znak koeficijenta a i diskriminante D. Ispitivanje kvadratne funkcije i skiciranje grafika svođenjem funkcije na kanonski oblik.

Primer:

1. Funkciju y=x2+6x+5 svesti na kanonski oblik, skicirati grafik i ispitati njene osobine.