Kružna linija (kružnica, krug) (Podudarnost)

Apstrakt

Pojam tetive, tangente, sečice. Definicija centralnog i periferijskog ugla. Teorema o centralnom i periferijskom uglu i njene posledice. Teorema o tangentnom uglu. Teorema o tangentnim dužima. Teorema o tangentnom četvorouglu. Teorema o tetivnom četvorouglu.

Zadaci:

1. Izračunati periferijski ugao nad kružnim lukom jednakim 1/12 kruga.

2. Izračunati ugao između tangente i tetive, ako tetiva deli krug na dva luka u razmeri 3:7.

3. U tangentnom četvorouglu stranice iznose 5cm, 9cm, 15cm. Izračunati četvrtu stranicu.

4. U tetivnom četvorouglu dva unutrašnja ugla na jednoj stranici iznose 152o i 134o. Odrediti druga dva ugla četvorougla.