Binomna formula (Kombinatorika)

Apstrakt:

Binomna formula i njeno izračunavanje (Njutnova binomna formula). Formula za izračunavanje k-tog člana u binomnom razvoju. Rešavanje zadataka primenom binomne formule.

Primeri:

1. Izračunati pomoću binomne formule (2a+3b)5.

2. Koristeći binomnu formulu izračunati na 5 decimala izraz 0,9974.

3. Ispitati da li postoji član u razvoju (√x+1/4√x)9 koji ne sadrži x.

4. Ispitati da li postoji racionalan član u razvoju (5√3+7√2)24.