Matematička logika - prvi deo (Logika i skupovi)

Apstrakt

Uvod u matematičku logiku. Iskazi. Logičke operacije. Iskazni račun. Kvantifikatori.