Sistemi kvadratnih jednačina sa dve nepoznate II deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Pojam i definicija homogene jednačine. Rešavanje sistema od dve kvadratne jednačine od kojih je jedna homogena. Rešavanje sistema jednačina koje se svode na homogene jednačine. Rešavanje sistema kvadratnih jednačina (složeniji primeri).

Zadaci:

1. Rešiti sistem jednačina:
x2+3xy+2y2=0
x2-3x-y-3=0

2. Reši sistem jednačina:
x2-xy+y2=19
x2-xy+y2=7

3. Reši sistem jednačina:
x2+y2+x+y=8
x2+y2+xy=7