Sistemi kvadratnih jednačina sa dve nepoznate - drugi deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Pojam i definicija homogene jednačine. Rešavanje sistema od dve kvadratne jednačine od kojih je jedna homogena. Rešavanje sistema jednačina koje se svode na homogene jednačine. Rešavanje sistema kvadratnih jednačina (složeniji primeri).

Zadaci

1. Rešiti sistem jednačina
x2+3xy+2y2=0
x2-3x-y-3=0

2. Reši sistem jednačina
x2-xy+y2=19
x2-xy+y2=7

3. Reši sistem jednačina
x2+y2+x+y=8
x2+y2+xy=7