Sistemi kvadratnih jednačina sa dve nepoznate - prvi deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Pojam kvadratne jednačine sa dve nepoznate. Rešavanje sistema od jedne kvadratne i jedne linearne jednačine sa dve nepoznate. Rešavanje sistema od dve kvadratne jednačine koje sadrže članove oblika ax2 i by2 kao i slobodne članove.

Zadaci

1. Rešiti sistem jednačina
x2-xy+y2=7
x+y=5

2. Rešiti sistem jednačina
5x2-6y2=111
7x2+3y2=714

2. Rešiti sistem jednačina
1/y2-3/x2=13
1/x2y2=100