Prava i parabola (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Primeri:

1. Prava 2x-y-4=0 seče parabolu y2=4x u tačkama A i B. Izračunati površinu trougla OAB.

2. Data je parabola y2=-4x. Odrediti jednačinu tetive te parabole koja sadrži tačku (-2,-1) i koja je tom tačkom prepolovljena.

3. Odrediti jednačinu tangente parabole P:y2=12x koja je paralelna pravoj q:y=x+5.

4. Iz tačke (2,5) povučene su tangente na parabolu y2=8x. Odrediti jednačine tih tangenti.

4. Napisati jednačinu tangente parabole y2=6x u tački M(6,-6).