Jednačina parabole (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Primeri:

1. Data je parabola y2=10x. Odrediti koordinate žiža, jednačinu direktrise i skicirati je u koordinatnom sistemu.

2. Odrediti jednačinu parabole čije se teme nalazi u koordinatnom početku, koja je simetrična u odnosu na x-osu i koja prolazi kroz tačku (-1,3).

3. Odrediti koordinate temena T, parametra p, koordinate žiže i jednačinu ose simetrije s parabole.